First Parish Choir

“Mistake–How Are We Redeemed?” Rosh Hashannah and Yom Kippur